Adventi játékok

„Adventi játékok” elnevezésű promóciós játék hivatalos játék-, és adatkezelési szabályzata


 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

 

 1. A „Adventi játékok” promóciós játék (továbbiakban: Játék) szervezője az Ammerland Hungary Kereskedelmi Kft. (székhely: 1066 Budapest, Teréz körút 46.; adószám: 13392516-2-42; cégjegyzékszám: 01-09-732918) (a továbbiakban: Szervező).

 

 1. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést és a Játék technikai lebonyolítását a Szervező látja el.
 2. A JÁTÉKSZABÁLYZAT HATÁLYA

 

 1. Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően jelentkeznek és részt vesznek a Játékban, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy bármely kifogással lépne fel.

 

 1. Szervező fenntartja jogát jelen Játékszabályzat egyoldalú módosítására, amelyet Játékos a Játékszabályzat elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz.

 

III. A JÁTÉKRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

 1. A Játék hivatalos neve: Adventi játéksorozat

 

 1. A Játékok időtartama:
  1. Puzzle: 2021.11.28. 10:00 – 2021.12.02. 12:00 percéig tart
  2. Szókereső: 2021.12.05. 10:00 – 2021.12.09.12:00 percégi tart
  3. Szókirakó: 2021.12.12. 10:00 – 2021.12.16.12:00 percégi tart
  4. Kakukktojás kereső: 2021.12.19. 10:00 – 2021.12.23.12:00 percégi tart

 

 1. A Játékban való részvétel feltétele: A Játékban azok a játékosok vehetnek részt, akik maradéktalanul elfogadják és betartják a jelen Szabályzat rendelkezéseit és a jelen Szabályzatban leírtaknak megfelelően jelentkeznek a Játékra.

 

 1. Jelentkezés a Játékra: Szervező a saját Facebook oldalán (https://www.facebook.com/AmmerlaenderHU/) játékonként egy darab posztot tesz közzé, egyszerű bejegyzés útján (továbbiakban: a Játék Facebook posztja), amelyen egy feladvány található. A Játékra jelentkező Játékos az általa helyesnek vélt megfejtést kommentben kell, hogy közzé tegye a Játék Facebook posztja alatt. Játékos az általa helyesnek vélt megfejtés elküldésével kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a jelen Szabályzatot és annak valamennyi rendelkezését.

 

 1. A nyertesek száma: játékonként 1 (azaz egy) egyedi nyertes kerül kisorsolásra.

 

 1. A kisorsolásra kerülő nyeremény: játékonként 1 db Ammerländer logóval ellátott kötény + 1 db Bocis tálaló

 

 1. A nyertes kiválasztása: a helyes megfejtést beküldő Játékosok közül a nyertes véletlenszerű sorsolás által kerül kiválasztásra, a https://commentpicker.com oldal segítségével.

 

 1. A nyertes kihirdetése és értesítése:
  1. A nyertesként kisorsolásra kerülő Játékos nyilvános, a Facebookon megjelenített, profilneve a Szervező Facebook Oldalán kerül közzétételre Facebook bejegyzés útján, amelyhez a Játékos kifejezetten hozzájárul.
  2. A nyertesként kisorsolásra kerülő játékos 5 munkanapon belül köteles felvenni a kapcsolatot a Szervezővel. Részletesen lásd a jelen szabályzat VII. fejezetében.

 

 1. A sorsolás időpontja:
  1. Puzzle: 2021.12.02. 15:00 perc.
  2. Szókereső: 2021.12.09.15:00 perc
  3. Szókirakó: 2021.12.16.15:00 perc
  4. Kakukktojás kereső: 2021.12.23.15:00 perc

Szervező fenntartja jogát a sorsolás időpontjának megváltoztatásához, amelyet a Játékos a Játékszabályzat elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz. A sorsolásra a Szervező székhelyén kerül sor. A sorsolás nem nyilvános.

 

 1. A promóciós játékban résztvevő személyek köre, a Játékban való részvétel feltételei: lásd a jelen Játékszabályzat rendelkezései szerint.

 

 1. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

 1. A JÁTÉKBAN RÉSZVÉTELRE JOGOSULT SZEMÉLYEK

 

 1. A Játékban, mint Játékos kizárólag 18 éven felüli, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, teljes cselekvőképességgel bíró természetes személy vehet részt.

 

 1. A Játékban csak olyan Játékos vehet részt, aki vállalja, hogy amennyiben nyeremény kerül részére kisorsolásra úgy a nyereményt Magyarország területén átveszi vagy elfogadja, hogy a nyeremény Magyarországtól eltérő harmadik országba történő szállítását saját maga, saját költségére megszervezi. Szervező Magyarország területén kívülre nem biztosítja a nyeremény kiszállítását.

 

 1. Nem vehetnek részt a Játékban, egyúttal a Játékból ki vannak zárva a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, továbbá a Szervezővel bármely közvetlen vagy közvetett tulajdonosi jogviszonyban lévő személyek ill. a Szervező érdekében, annak részére bármely jogviszony alapján munkát végző személyek, továbbá az előbbi felsorolt valamennyi személyi körhöz tartozó személyek közeli hozzátartozói (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bek. 1. szerinti közeli hozzátartozó), valamint - egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, továbbá ezen cégekkel bármely közvetlen vagy közvetett tulajdonosi jogviszonyban lévő személyek ill. ezen cégek érdekében, azok részére bármely jogviszony alapján munkát végző személyek, továbbá az előbbi felsorolt valamennyi személyi körhöz tartozó személyek előbb felemlített jogszabály hely szerinti közeli hozzátartozói. A Játékból ki van zárva továbbá minden olyan személy, akire bármely jogszabály külön kizáró okot határoz meg a jelen Játékban történő részvétel kapcsán.

 

 1. Szervező a sorsolást megelőzően nem vizsgálja, hogy a Játékra jelentkező személy megfelel-e a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek. Játékos a jelen Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy megfelel a Játékban való részvétel feltételeinek. Játékos állításáért saját maga felel és tudomásul veszi, hogy a Játékszabályzat szerinti feltételek nem teljesülése esetén a Szervező jogosult a Játékost kizárni a játékból és megtagadni számára a nyeremény átadását és pótnyertest sorsolni a Szervező egyoldalú döntése alapján.

 

 1. A Játékszabályzat szerinti feltételeknek eleget tevő és annak megfelelő és a Játékra jelentkező, valamint a jelen Játékszabályzatot és a hozzá kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót elfogadó természetes személy a továbbiakban: Játékos.

 

 1. A JÁTÉKOS NYILATKOZATAI

 

 1. Játékos a Játékra történő szabályszerű jelentkezéssel elismeri, hogy megismerte a jelen Játékszabályzatot, azt elfogadja, a Játékszabályzat rendelkezéseit nem vitatja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Játékos a Játékszabályzat minden rendelkezését elfogadja, részleges jogfenntartás a Játékszabályzattal szemben nem lehetséges. Amennyiben a Játékos nem minden rendelkezését fogadja el a Játékszabályzatnak úgy Szervező jogosult az ilyen Játékost kizárni a Játékból a Szervező egyoldalú döntése alapján.

 

 1. Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező Facebook oldalán a Játékos nyilvános Facebookon megadott nevét a Szervező nyilvánosságra hozza, amennyiben a Játékos nyertesként kerül kisorsolásra.

 

 1. Játékos amennyiben a nyereményjáték nyertese is egyben úgy hozzájárul ahhoz, hogy (amennyiben nyer), a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (teljes név, e-mail cím, telefonszám, kiszállítási cím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megismerje és kezelje.

 

 1. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak. Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

 1. A nyeremény átadását megelőzően vagy azt követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes, ebben az esetben a Szervező jogosult a nyeremény átadását megtagadni.

 

 1. A JÁTÉKBÓL VALÓ KIZÁRÁS ESETEI

 

 1. Játékos elfogadja, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárásra kerül, amennyiben a Szervezőre, az Ammerländer márkára, a Szervező alkalmazásában álló személyekre, az Ammerländer márka versenytársaira, a Játék résztvevőire vagy a Játékra vonatkozóan trágár vagy sértő kifejezést használ. Az előbb leírt szankciók vonatkoznak arra az esetre is, ha a Játékos trágár vagy súlyosan közösségellenes megjegyzése nem irányul konkrét személyek, csoportok, cégek, márkák becsmérlésére vagy megsértésére, de a Játékos megnyilvánulása önmagában alkalmas arra, hogy más személyekben megbotránkozást váltson ki. Játékos elfogadja, hogy ennek mérlegelése a Szervező diszkrecionális jogkörébe tartozik, a Szervező trágárság vagy megbotránkoztatás miatti kizáró döntése ellen a Játékos jogorvoslati jogáról kifejezetten lemond. A jelen pontban leírt rendelkezések vonatkoznak a nyereményjáték nyerteseire is, így a Szervező megtagadhatja a nyeremény átadását, amennyiben a nyertes a sorsolást követően tanúsítja a jelen pontban rögzített tilalmazott magatartások bármelyikét, továbbá a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden, a Játékra való jelentkezés érdekében elküldött Pályázatot, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, más személyek védett tulajdonságát, egyéb jogot, illetve jogszabályt sért, vagy az Ammerland Hungary Kereskedelmi Kft. üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, továbbá az Ammerland Hungary Kereskedelmi Kft. megítélése szerint bármely módon sértő, azonnali hatállyal kizárjon a Játékból.

 

 1. A Szervező Facebook oldalán a Játékos által közzétett esetleges jogsértő vagy súlyosan megbotránkoztató hozzászólásokért és egyéb megnyilvánulásokért a felelősség kizárólag a jogsértő Játékost terheli, Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

 

 1. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból kizárja azt a Játékost, vagy a Játékos győzelme esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:

 

  1. a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának vagy Facebook oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni;
  2. más Játékos vagy személy regisztrációs adataival (pl. Facebook profil) visszaél;
  3. a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti;
  4. a jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét vagy cselekvőképességében egyéb okból korlátozott;

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a kizárásra okot adó eseteket a Szervező saját belátása szerint bírálja el.

 

VII. KAPCSOLATFELVÉTEL A NYERTESSEL, A NYEREMÉNY ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE

 

 1. A nyertesként kisorsolásra kerülő Játékos a sorsolástól számított 5 munkanapon belül köteles felvenni a kapcsolatot a Szervezővel, a Szervezőnek küldött Facebook (Facebook Messenger) üzenet útján. Amennyiben a nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kérheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Pótnyertes sorsolásának jogát a Szervező fenntartja.

 

 1. Játékos köteles közreműködni nyereménye átvételében és köteles megadni minden olyan tájékoztatást, amely ahhoz szükséges, hogy a Szervező a jelen Játékszabályzat és a vonatkozó jogszabályok szerint eleget tehessen a nyeremény átadási kötelezettségének.

 

 1. A nyeremény kiszállításához kapcsolódó futárköltséget a Szervező viseli, azonban minden egyéb esetlegesen felmerülő költség a Játékost terheli. Amennyiben a nyertes Játékos ugyan jelentkezik a jelen Játékszabályzat szerinti módon a nyeremény átvételére, de azt a jelentkezésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül nem veszi át vagy a nyertes Játékosnak előbbi időtartamban nem adható át, úgy a nyertes Játékos elveszíti átvételi jogosultságát a nyereményre.

 

VIII. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

 

 1. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a https://www.ammerland.hu weboldalon.

 

 1. A Játékról további információ kérhető az info@ammerland.hu e-mail címen.

 

 1. A Játék hivatalos Játékszabálya a Szervező Facebook Oldalára kerül feltöltésre.

 

 

 1. ADÓK

 

 1. Szervezőt és a nyertes Játékost a nyeremény vonatkozásában A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.14. ab) pontja alapján a SZJA és egyéb járulék nem terheli.

 

 1. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén túlmenően további adó fizetési kötelezettség nem terheli.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

 1. A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható, kereskedelmi forgalomba nem hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

 

 1. Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

 1. Jelen Játékra és Játékszabályzatra az irányadó jog a mindenkor hatályos magyar jog.

 

 1. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

 1. Szervező kijelenti, hogy jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

 

 1. Játékos panaszával vagy észrevételével az info@ammerland.hu címen tehet bejelentést ill. kérhet további tájékoztatást.

 

 1. Szervező kizárja felelősségét valamennyi a Facebook oldalát ért meghibásodásért, amely időtartam alatt a nyereményjáték nem, vagy csak korlátozottan elérhető. Amennyiben a Játékost ebből fakadóan kár éri úgy Szervezővel szemben nem léphet fel követeléssel.

 

 1. A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis maior esetén. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján vagy egyéb indokolt esetben - bármikor megváltoztathassa.

 

 1. A jelen Játékszabályzatban foglalt fejezet címek kizárólag a Játékszabályzat tagolását szolgálják.

 

 

A PROMÓCIÓS JÁTÉKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

 

Cégnév:              Ammerland Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő)

Levelezési cím: 1066 Budapest, Teréz körút 46.

Elektronikus levelezési cím:        info@ammerland.hu

Honlap: www.ammerland.hu

 

Az Adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására és a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

 

Jelen Tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 

 1. az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 2. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban Rendelet).
 3. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 4. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a (továbbiakban: Ektv.);
 5. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.);
 6. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.);
 7. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
 8. évi CLIX. törvény - a postai szolgáltatásokról (a továbbiakban: Posta tv.).

 

Jelen Tájékoztató a „Adventi játékok” elnevezésű promóciós játék adatkezelését szabályozza.

 

 • ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

Jelen Tájékoztatóban használt fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajttatja;

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

 

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

 

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

 • A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 

 1. Az adatkezelés célja:

 

A Nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódó adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, így különösen a játékosok azonosítása, részvételi feltételek teljesítésének ellenőrzése, a nyerteseknek a játékszabályzatban meghatározott módon történő kiválasztása, a nyertesek kiértesítése, a nyeremények átadása, a nyilvánosság tájékoztatása a nyertes kiválasztásáról.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja:

 

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az Adatkezelő a Nyereményjátékra való szabályszerű jelentkezéssel megadottnak tekint.

 

 1. Az érintettek köre:

 

A Nyereményjátékra jelentkező játékosok.

 

 1. A kezelt személyes adatok köre:

 

A Nyereményjátékra jelentkező játékosok Facebook profiljának neve és a Facebookon elérhető neve (kizárólag nyilvánosan elérhető adatok).

 

 1. Az adatkezelés időtartama:

 

A Nyereményjátékra történő jelentkezéstől a nyertesek kisorsolásáig. Adatkezelő az érintettek adatait ezt követően törli, azokat nem tárolja.

 

 1. Adatfeldolgozó:

 

Adatfeldolgozón az érintett által ismert azon adatfeldolgozó értendő, aki az érintett adatainak kezelésével összefüggő szerződés alapján adatfeldolgozónak minősül. Az adatfeldolgozókról az adatkezelő nyilvántartást vezet, mely a jelen tájékoztató 1.sz. mellékletét képezi. Nyeremény sorsolására használt applikáció: https://commentpicker.com

 

 1. Az Adatok megismerésére jogosultak

 

Az Adatkezelő részéről az Adatkezelő gazdasági társaság ügyvezetője, az érintettel kapcsolatba hozható nyeremény átadásának teljesítésében az Adatkezelő részéről közreműködő személyek.

 

 1. Adattovábbítás

 

Adattovábbítás nem történik a Nyereményjáték jellegéből fakadó együttműködők részére.

 

 • A NYEREMÉNYJÁTÉK NYERTESÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 

 1. Az adatkezelés célja:

 

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adózási és számviteli kötelezettség teljesítése, a nyertesek értesítése, a nyeremények szabályszerű átadása és az ezzel összefüggő feladatok szabályszerű ellátása.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja:

 

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az Adatkezelő a Nyereményjátékra való szabályszerű jelentkezéssel megadottnak tekint.

 

 1. Az érintettek köre:

 

A Nyereményjátékban nyertesként kisorsolásra kerülő játékos.

 1. A kezelt személyes adatok köre:

 

Vezeték- és keresztnév, kézbesítési cím, e-mail cím, telefonszám. A megadott személyes adatok valódiságáért a nyertes felel.

 

 1. Az adatkezelés időtartama:

 

Az érintett személyes adatait és a nyeremény átadás-átvételét igazoló dokumentumon szereplő esetleges további személyes adatait a Nyereményjátékhoz tartozó adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. CXVII. tv. (Szja. tv.) 76. § (5) bekezdése alapján kezeljük és a kapcsolódó iratokat (pl. átadás-átvételi dokumentum, nyereményjátékhoz kapcsolódó adóbevallás adatai) a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kezeljük.

 

 1. Adatfeldolgozó:

 

Adatfeldolgozón az érintett által ismert azon adatfeldolgozó értendő, aki az érintett adatainak kezelésével összefüggő szerződés alapján adatfeldolgozónak minősül. Az adatfeldolgozókról az adatkezelő nyilvántartást vezet, mely a jelen tájékoztató mellékletét képezi.

 

 1. Az Adatok megismerésére jogosultak

 

Az Adatkezelő részéről az Adatkezelő gazdasági társaság ügyvezetője, az érintettel kapcsolatba hozható nyeremény átadásának teljesítésében az Adatkezelő részéről közreműködő személyek.

 

 1. Adattovábbítás

 

Adattovábbítás történik a nyeremények jellegéből fakadó együttműködők részére. Az adattovábbítás címzettjeiről az Adatkezelő nyilvántartást vezet, melyről az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a szerződésével összefüggésben.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat elektronikus formában tárolja.

 

Az Adatkezelő illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó felelőssége, hogy az adatkezelés, illetve adatfeldolgozás során gondoskodjon az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

 

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 • AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

9.1 Az Infotv. alapján

 

 1. a) Tájékoztatás

 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

 

 1. b) Helyesbítés, zárolás, törlés

 

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

 

kezelése jogellenes,

az érintett kéri,

a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

 1. c) Tiltakozás

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 

a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

9.2 A Rendelet alapján

 

 1. a) A hozzájárulás visszavonása

 

A fentieken túlmenően a Rendelet értelmében az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. Az érintettnek a hozzájárulást visszavonó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes. A hozzájárulás visszavonására az Adatkezelő info@ammerland.hu email címére, küldött emailben vagy postai úton az Adatkezelő 1066 Budapest, Teréz körút 46. levelezési címére küldött, az érintett által aláírt levélben van lehetőség.

 

 1. b) Korlátozás

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 1. c) Továbbítás

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 

az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és

az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog a fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

9.3 A jogérvényesítés módja

 

Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.

9.4 Jogorvoslat

 

Amennyiben az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (felügyeleti hatóságnál) lehet élni:

 

Név:      Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu

Levelezési cím:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon:               +36 (1) 391-1400

Honlap: www.naih.hu

 

Ammerland Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Budapest, 2021.11.28.

 

Ammerland Hungary Kereskedelmi Kft.

 

 1. sz. melléklet

 

1.sz. Adatkezelő:

 

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység: nyereményjáték lebonyolítása:

 

Cégnév: Ammerland Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1066 Budapest, Teréz körút 46.

Adószám: 13392516-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-732918

elérhetőség: info@ammerland.hu

 

2.sz. Adatkezelő:

 

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység: nyeremény kiküldése.

 

név: Magyar Posta Zrt.

székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6

elérhetőség: +36-1-767-8200

kézbesítés, postázás

 

3.sz. Adatkezelő:

 

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység: nyertes véletlenszerű kisorsolása

 

Cégnév: Comment Picker

Elérhetőség: info@commentpicker.com

Cégjegyzékszám (KvK): 73576492

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat.